Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Kungörelser vecka 51

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 12 december 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Saab Kockums AB slutliga villkor avseende momentana ljud nattetid från utomhusarbete i dockorna för verksamhet som bedrivs på fastigheterna Karlskrona 4:17 och 4:20 i Karlskrona kommun.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 16 januari 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 2 januari 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 12 december 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Stena Recycling AB slutliga villkor avseende utsläpp av dagvatten för verksamhet som bedrivs på del av fastigheten Hamnen 22:164 i Malmö kommun.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 16 januari 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 2 januari 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 12 december 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Wanås Gods AB tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet med djurhållning på fastigheterna Vanås 3:12 och 3:11, Knislinge 15:2, Bivaröd 22:30 och Beateberg 1:1 i Östra Göinge kommun. Tillståndet gäller för anläggning för djurhållning med nötkreatur omfattande högst 650 djurenheter baserat på ca 500 mjölkkor och ca 572 platser för ungdjur. Miljöprövningsdelegationen lämnar även tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till verksamheten ovan avseende Natura 2000-område Vanås (SE0420323). Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 16 januari 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 2 januari 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Offentligt sammanträde och besiktning

JM Granit AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för blockstenstäkt på fastigheten Vånga 6:3 i Kristianstads kommun.

Miljöprövnings­delegationen håller offentligt sammanträde i ärendet den 5 februari 2020 kl. 09.00-15.00 i Oppmanna församlingshem i Vånga församling, Oppmanna kyrkväg 3, 291 57 Arkelstorp. I anslutning till sammanträdet kommer besiktning att genomföras i omgivningen för den tilltänkta verksamheten.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt