Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens kungörelser vecka 49

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 28 november 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen Skåne meddelat Bjuvs kommun tillstånd enligt miljöbalken för
befintlig och utökad verksamhet vid avloppsreningsverket Ekeby på fastigheten
Skromberga 13:1 i Bjuvs kommun.
Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men
överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen,
Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 2 januari 2020. Överklagande av part
som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 19 december 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning,
Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt