Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 48

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan och Naturskydd - Kungörelsedelgivning samt föreläggande.

Miljöskydd - Ansökan

Emmaljunga Torvmull AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet inom fastigheterna Västra Flinka 6:38 och 6:45 i Örkelljunga kommun. Ansökan avser ett maximalt årligt uttag på 18 000 fm3 torv med ett sammanlagt uttag på maximalt 450 000 fm3 torv under en period på 25 år. Ansökan omfattar även dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd till markavvattning.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 3 januari 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning - Föreläggande

Naturreservatet Rölabackarna

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Rölabackarna i Sjöbo kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Ry 3:4 i Sjöbo kommun samfälligheterna Heinge GA:3 och Ry GA:3 och delägare till dikningsföretagen ”Heinge och Ry” samt ”Skogsledsmossen” samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Rölabackarna i Sjöbo kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 januari 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Sjöbo under tiden 29 november 2019 till 7 januari 2020. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt