Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 45

Länsstyrelsen Skånes vapen

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Naturreservatet Klingstorpabäcken

Länsstyrelsen Skånes beslut den 7 nov 2019 om bildande av naturreservatet Klingstorpabäcken i Klippans kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Klippan under tiden 15 november 2019 till 6 december 2019.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 6 december 2019.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom naturreservatet Rölabackarna i Sjöbo kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Ry 3:4 i Sjöbo kommun, samfälligheterna Heinge GA:3 och Ry GA:3 och delägare till dikningsföretagen ”Heinge och Ry” samt ”Skogsledsmossen” samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Rölabackarna i Sjöbo kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen,

205 15 Malmö senast den 6 december 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Sjöbo under tiden 15 november 2019 till 6 december 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt