Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 44

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Svevia AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av kemiska produkter på fastigheten Röinge 42:1 i Hässleholms kommun. Ansökan omfattar tillverkning av högst 30 000 ton bitumenemulsioner samt en förbrukning av högst 450 ton organiska lösningsmedel per år.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 6 december 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 24 oktober 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Gröna Mejeriet Sverige AB tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet omfattande en årlig produktion av högst 75 000 ton livsmedel på fastigheten Sockerbruket 20 i Karlshamns kommun.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 28 november 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 14 november 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det föreslagna Naturreservatet Lyngsjö i Kristianstad kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Lyngsjö 48:1, Lyngsjö 48:4 och Ugerup 39:1, ägare av rätt till vatten och rätt till fiske i Lyngsjön samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Lyngsjö i Kristianstad kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen,

205 15 Malmö senast den 2 december 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Kristianstad under tiden 1 november 2019 till 2 december 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslaget biotopskyddsområde, Västermossen, på del av följande fastigheter Ramsåsa 28:7 och Ramsåsa 43:5 i Tomelilla kommun.

Handling som delges: Förslag till bildande av biotopskyddsområde på del av fastigheterna Ramsåsa 28:7 och Ramsåsa 43:5 i Tomelilla kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 november 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Tomelilla under tiden 1 november till 29 november 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt