Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 43

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 17 september 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Erik Larsson tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet avseende djurhållning på fastigheten Spannarp 1:3 i Ängelholms kommun. Tillståndet gäller för anläggning med fjäderfä motsvarande högst 500 000 platser för slaktkyckling. Tillståndet medger även att djurslaget kan bytas ut mot unghöns med högst 200 000 platser, kalkon med högst 230 000 platser eller föräldradjur för slaktkycklingproduktion med högst 143 000 platser. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 21 november 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 7 november 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslaget biotopskyddsområde på del av fastigheten Rävninge 18:1 Hässleholms kommun

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområde på del av fastigheten Rävninge 18:1 Hässleholms kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 november 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunledningskontoret i Hässleholms kommun under tiden den 25 oktober 2019 till den 29 november 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt