Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 41

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 3 oktober 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Värlingegårdens Kyckling AB tillstånd enligt miljöbalken för befintligt och utökad verksamhet avseende djurhållning på fastigheten Västra Värlinge 29:4 i Trelleborgs kommun. Tillståndet gäller för anläggning med fjäderfä motsvarande högst 500 000 platser för slaktkyckling. Tillståndet medger även att djurslaget kan bytas ut mot unghöns med högst 206 000 platser, kalkon med högst 230 000 platser eller föräldradjur för slaktkycklingproduktion med högst 143 000 platser. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 november 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 24 oktober 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt