Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 40

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Helsingborgs Hamn AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken. Ansökan avser förlängning av tillstånd för verksamhet inom spårområdet på fastigheten Söder 1:10 (väster om Sjögatan) i Helsingborgs kommun till och med den 30 november 2025.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 november 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Saab Kockums AB har hos Miljöprövningsdelegatione inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om att slutliga villkor ska fastställas avseende momentana ljud nattetid från utomhusarbete i dockorna för verksamheten som bedrivs på fastigheterna Karlskrona 4:17 och 4:20 i Karlskrona kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 november 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Prövotidsredovisning

Malmö Tank Storage AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyerlsen Skåne inkommit med en prövotidsredovisning avseende slutliga villkor för cisternkylning vid verksamheten som bedrivs på fastigheterna Mineraloljan 17 och del av Mineraloljan 16 i
Malmö kommun. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 november 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt