Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 39

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

JM Granit AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för blockstenstäkt på fastigheten Vånga 6:3 i Kristianstads kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 1 november 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Köttmästaren i Helsingborg AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för styckning och vidareförädling av animaliska råvaror på fastigheten Stenbrogården Östra 1 i Helsingborgs kommun. Ansökan omfattar en maximal produktion om 7 000 ton per år.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 1 november 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Södra Skogsägarna ekonomisk förening har tillstånd enligt miljöbalken att på anläggningen i Mörrum, Karlshamns kommun, producera högst 560 000 ton blekt sulfatmassa. Föreningen har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om dispens enligt industriutsläppsförordningen från skyldigheten att följa begränsningsvärde för utsläpp av stoft från sodapanna som beslutats i slutsatser om bästa tillgängliga teknik för produktion av massa, papper och kartong. Dispens söks till och med den 31 december 2022.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 1 november 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 19 september 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Magnus Mink och Svets AB och Lars-Magnus Knutsson med firma LMK Allservice tillstånd enligt miljöbalken till djurhållande verksamhet med mink på fastigheten Hosaby 62:2 i Sölvesborgs kommun. Tillståndet avser 6000 avelshonor med tillhörande hanar och valpar.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 24 oktober 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 10 oktober 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 19 september 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Scandinavian Aquasystem AB tillstånd enligt miljöbalken till fiskodling med en förbrukning av maximalt 308 ton foder per kalenderår på fastigheten Skättilljunga 11:52 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 24 oktober 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 10 oktober 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 19 september 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Nordic Sugar AB tidsbegränsat ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Örtofta sockerbruk på fastigheterna Örtofta 15:35 i Eslövs kommun samt Svenstop 1:1 och Igelösa 2:1-17:1 i Lunds kommun. Beslutet omfattar en utökad produktionsnivå om maximalt 460 000 ton socker, med en däremot svarande mängd biprodukter, för enskild betkampanj samt ändring av villkor gällande buller från verksamheten under betkampanj. Beslutet gäller till den 1 mars 2024. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 24 oktober 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 10 oktober 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt