Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 38

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Boarps Gård AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd igångsättningstid med tre år för tillstånd enligt miljöbalken avseende djurhållning på fastigheten Östra Flinka 5:28 i Örkelljunga kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 25 oktober 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 12 september 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Helsingborgs Hamn AB slutligt villkor i tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet på fastigheterna Gamla Staden 1:1, 1:8, 1:10 och 8:1, Planteringen 1:21 och 1:90, Phyton 3, Söder 1:1, 1:6, 1:10, 1:100 och 1:101 samt Varvet 1, i Helsingborgs kommun.

Villkoret avser installation av landström för elanslutning av fartyg vid kaj.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 oktober 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 3 oktober 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt