Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 37

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Santa Maria AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror på fastigheten

Cyklisten 1 i Landskrona kommun. Ansökan gäller en produktion om maximalt 35 000 ton produkter per år. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 18 oktober 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Schweden Splitt AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för utvidgat verksamhetsområde, ändrat förfarande vid tankning och uppställning av fordon samt ändring av villkor vid täktverksamhet på fastigheten Elleholm 43:1 i Karlshamns kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 18 oktober 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 5 september 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Atria Sverige AB tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet avseende fjäderfäslakteri på del av fastigheten Norje 17:18 i Sölvesborgs kommun. Tillståndet gäller för en produktion baserad på högst 45 000 ton slaktvikt per kalenderår. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 10 oktober 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 26 september 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt