Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 28

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Wanås Gods AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning omfattande maximalt 650 djurenheter, baserat på ca 500 mjölkkor och ca 572 platser för ungdjur och rekryteringsdjur inom befintlig anläggning på fastigheterna Vanås 3:12 och 3:11, Knislinge 15:2, Bivaröd 22:30 och Beateberg 1:1 i Östra Göinge kommun. Bolaget ansöker även om Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 30 augusti 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 4 juli 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Copenhagen Malmö Port AB ändringstillstånd enligt miljöbalken till utökning av verksamhetsområdet för hamnverksamhet på del av fastigheten Hamnen 22:164 i Malmö kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 augusti. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 25 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 4 juli 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Saab Kockums AB slutliga villkor avseende dagvatten, tvättvatten, spolvatten samt rengöring av dockor för verksamheten som bedrivs på fastigheten Karlskrona 4:20 i Karlskrona kommun.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 augusti 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 25 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Naturreservatet Håslövs ängar

Länsstyrelsen Skånes beslut den 4 juli 2019 om utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet Håslövs ängar i Kristanstads kommun på fastigheterna Håslöv 14:1, 15:44, 15:45, 15:46, 79:1, S:7 och oregistrerad samfälld mark tillhörande S:16 samt del av Håslöv 15:53 och 63:1 i Kristianstads kommun hålls tillgängligt på medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 12 juli 2019 till den 2 augusti 2019. Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 2 augusti 2019.

Naturreservatet Lilla Köpinge

Länsstyrelsen Skånes beslut den 4 juli 2019 om bildande av naturreservatet Lilla Köpinge i Ystads kommun på fastigheten Lilla Köpinge 12:1 och Fredriksberg GA:2 hålls tillgängligt på hos kommunkansliet i Ystads kommun under tiden 12 juli 2019 till den 2 augusti 2019. Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 2 augusti 2019.

Kontakt