Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 27

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Skånes Fagerhults Torv AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet inom fastigheterna Höjalt 1:10, Killhult 3:34, 3:36, 3:72, Sandhult 1:22, 1:35, 1:37, 1:58, 1:64, Yxenhult 2:40, 4:20 och 4:24 i Örkelljunga kommun. Ansökan avser ett maximalt årligt uttag på 50 000 fm3 torv med ett sammanlagt uttag på maximalt 1,6 miljoner fm3 torv under tillståndstiden fram till den 31 december 2050. Ansökan omfattar även ansökan om tillstånd till markavvattning samt dispens från markavvattningsförbud.
En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 9 augusti 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 27 juni 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Hässleholm Miljö AB tillstånd enligt miljöbalken till befintlig verksamhet samt utökad panneffekt och ökad årlig avfallsförbränning vid Beleverket på fastigheten Hässleholm 87:10 i Hässleholms kommun. Tillståndet gäller för en avfallsbränsleeffekt av 30 MW, en årlig avfallsförbränning av 70 000 ton samt el- och värmeproduktion med en total installerad tillförd effekt av högst 138 MW. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 1 augusti 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 18 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 27 juni 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Konvex AB tillstånd enligt miljöbalken till anläggande och drift av en förbränningsanläggning för djurkroppar samt till mellanlagring av animaliska biprodukter på fastigheten Stora Harrie 21:26 i Kävlinge kommun. Tillståndet gäller för mellanlagring och omlastning av högst 80 000 ton animaliska biprodukter per år varav högst 500 ton hela djurkroppar får omhändertas genom kremering. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 1 augusti 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 18 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt