Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 26

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Bjuvs kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid avloppsreningsverket Ekeby på fastigheten Skromberga 13:1 i Bjuvs kommun. Ansökan omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning om 4 700 personekvivalenter. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 2 augusti 2019

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

ÅGAB Syd AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt samt utvidgad verksamhet på fastigheterna Skabersjö 26:1 och 26:12 i Svedala kommun. Ansökan avser tillstånd till lagring, sortering, mekanisk bearbetning, biologisk behandling samt återvinning av icke-farligt avfall, lagring av farligt avfall, lagring av timmer och GROT, framställning och lagring av träbaserat bränsle samt anläggning för fordonstvätt. Ansökan omfattar bl.a. att vid varje enskilt tillfälle lagra högst 32 000 ton icke-farligt avfall och högst 2 062 ton farligt avfall som en del av att samla in det, att årligen genom mekanisk bearbetning återvinna högst 13 000 ton icke-farligt avfall som inte är avsett för bygg- och anläggningsändamål, att årligen genom aerob biologisk behandling/kompostering återvinna högst 35 000 ton icke-farligt avfall, att årligen genom behandling innan förbränning återvinna högst 100 000 ton icke-farligt avfall, samt att årligen genom avvattning behandla högst 20 000 ton icke-farligt avfall. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 2 augusti 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 20 juni 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Kristianstads Pastorat tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad krematorieverksamhet på fastigheten Kristianstad 4:31 i Kristianstads kommun. Tillståndet gäller för 3 500 kremeringar per år. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 25 juli 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 11 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 20 juni 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Ystads Pastorat tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad krematorieverksamhet på fastigheten Ystad Edvinshem 2:21, Ystads kommun. Tillståndet gäller för maximalt 1 800 kremeringar per år. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 25 juli 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 11 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 20 juni 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Landskrona Hamn AB slutliga villkor i tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet på fastigheterna Fosfaten 18, Kaffet 1 och del av Lundåkra 1:1 i Landskrona kommun. Villkoren avser omhändertagande och utsläpp av dagvatten. Miljöprövningsdelegationen har också förlängt prövotiden avseende dagvatten från metallskrotshanteringen.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 25 juli 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 11 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

 

Förvaltningsjuridiska - Beslut

Länsstyrelsen Skåne har den 18 juni 2019 beslutat om jakttider för älg och kronhjort samt fällavgift under jaktåret 2019/2020 för de älgförvaltningsområden och kronhjortsområden som inrättats av Länsstyrelsen Skåne.

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Skåne, Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad och Södergatan 5, Malmö samt på Länsstyrelsen Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se Länsstyrelsen Skåne dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt