Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 22

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Gröna Mejeriet AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet omfattande en årlig högsta produktion av 75 000 ton livsmedel på fastigheten Sockerbruket 20 i Karlshamns kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 5 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Spannarps Säteri har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet på fastigheterna Spannarp 1:3 och Spannarp 1:4 i Ängelholms kommun. Ansökan omfattar anläggning för djurhållning motsvarande 500 000 platser för fjäderfä med möjlighet att alternera mellan fjäderfäslagen slaktkyckling, unghöns, kalkon, föräldradjur för slaktkycklingproduktion s.k. kläckägg samt värphöns. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 5 juli 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 24 maj 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Stena Recycling AB tillstånd enligt miljöbalken till att hantera och mekaniskt bearbeta icke-farligt avfall, hantera och behandla farligt avfall samt ta emot och återvinna uttjänta fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen på fastigheten Augerums-Ryd 1:35 i Karlskrona kommun. Tillståndet gäller för maximalt 37 100 ton avfall per år, varav högst 4 000 ton farligt avfall, samt 50 fordon per år. Maximalt 3 390 ton, varav högst 860 ton farligt avfall, samt 10 fordon får förekomma samtidigt i lager. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 28 juni 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 14 juni 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt