Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

​Läckage av insektsgifter från skånska växthus

provtagning, man står med lång stav som riktas ned mot liten bäck, i bakgrunden skymtar växthus

Provtagning i ett av vattendragen. Foto: Pardis Pirzadeh

När Länsstyrelsen Skåne tog prover i vattendrag nära sju växthus hittades för höga halter av växtskyddsmedel vid alla utom ett.

Miljöerna kring sju växthus i västra Skåne har undersökts. Vid fem olika tillfällen togs totalt prover i vattendrag nedströms från växthusen. Totalt analyserades 35 prover och det hittades spår av insektsgifter i flertalet.

– Resultaten visar att läckagen från växthusen är allvarliga. För många ämnen överskrids riktvärden till skydd för det biologiska livet i vattnet. Det finns en dubbel problembild, dels hittas höga halter nedströms växthusen, dels överskrids riktvärdena i 77 procent av proven, säger Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Neonikotinoid som tillåts i växthus

Hon berättar att den aktiva substansen imidakloprid sticker ut. Ämnet hittades i alla vattenproverna och överskred sitt riktvärde i 27 av 35 prover. Imidakloprid är verksamt mot insekter, även livsviktiga pollinerare, och finns i ett tiotal olika växtskyddsmedel. Imidakloprid är en av tre neonikotinoider som EU förbjöd för utomhusanvändning 2018.

Kan behöva totalförbjudas

– Ämnet tilläts i växthus, med antagandet att den aktiva substansen inte ska läcka. Studien visar att växthusen fortfarande inte håller tätt, trots insatser under senare år. Om det inte blir någon förändring behöver imidakloprid totalförbjudas i Sverige, precis som i Frankrike, säger Kristian Wennberg, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen Skånes undersökning publiceras kort efter att Sveriges lantbruksuniversitet presenterat en större studie av sju vattendrag i södra Sverige. Även denna studie visar på läckage från merparten av växthusen. Båda är uppföljningar av en studie från 2008 där det konstaterades stora problem med läckage från växthusen.

Ytterligare insatser nödvändiga

Sedan 2008 har växthusodlare och myndigheter vidtagit flera åtgärder för att minska risken för läckage av växtskyddsmedel. Bland annat har flera kommuner deltagit i Jordbruksverkets tillsynskampanj riktade till växthus. Resultaten av studierna pekar på att ytterligare insatser är nödvändiga.

– Det är branschen, och ytterst ägarna till växthusen, som har ansvaret för att läckaget upphör. En kartläggning av läckagevägar är nödvändig och att sedan åtgärda läckagen. Från Länsstyrelsens sida har vi startat en rådgivning inom Greppa Näringen för rätt hantering av växtskyddsmedel i växthus, säger Kristian Wennberg.

Här kan du ta del av Länsstyrelsen Skånes studie Länk till annan webbplats.

Kontakt