Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 20

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Atria Sverige AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet på fastigheten Norje 17:18 i Sölvesborgs kommun. Ansökan avser slakteriverksamhet omfattande högst 45 000 ton fjäderfä per år. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 21 juni 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Värlingegårdens Kyckling AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad djurhållning omfattande motsvarande 500 000 platser för fjäderfä med möjlighet att alternera mellan slaktkyckling, unghöns, kalkoner, föräldradjur för slaktkycklingproduktion, s.k. kläckägg, samt värphöns på fastigheten Västra Värlinge 29:4 i Trelleborgs kommun. Ansökan omfattar även förbränningspanna. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 21 juni 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 9 maj 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening dispens enligt industriutsläppsförordningen från skyldigheten att på anläggningen i Mörrum, Karlshamns kommun, följa begränsningsvärde för utsläpp av totalt suspenderat material i utgående processavloppsvatten som beslutats i slutsatser om bästa tillgängliga teknik (BAT-slutsatser) för produktion av massa, papper och kartong. Beslutet medger utsläpp av högst 3,0 kg totalt suspenderat material/ADt (ton lufttorr massa) i utgående processavloppsvatten till och med den 31 december 2019.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 13 juni 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 31 maj 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Naturminne, en ek på fastigheten Äsperöd 1:30 Simrishamns kommun

Länsstyrelsen Skånes beslut den 9 maj 2019 om bildande av naturminne av en ek på fastigheten Äsperöd 1:30, Simrishamns kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Simrishamns kommun under tiden 17 maj 2019 till den 7 juni 2019.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 juni 2019.

Naturreservatet Brantaberg-Oreberget

Länsstyrelsen Skånes beslut den 9 maj 2019 om bildande av naturreservatet Brantaberg-Oreberget på del av fastigheterna Brantaberg 2:1, Vanneberga 3:3, 4:51, 72:1 och 10:103, Hässleholms kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunledningskontoret i Hässleholms kommun under tiden 17 maj 2019 till den 7 juni 2019.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 juni 2019.

Naturreservatet Torups bokskog

Länsstyrelsen Skånes beslut den 7 maj 2019 om bildande av naturreservatet Torups bokskog i Svedala kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunkontoret i Svedala under tiden 17 maj 2019 till 7 juni 2019.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 juni 2019.

Naturskydd - föreläggande

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Håslövs ängar i Kristianstads kommun. Handlingarna berör följande fastigheter Håslöv 14:1, 15:44, 15:45, 15:46, 79:1, S:7 och oregistrerad samfälld mark tillhörande S:16 samt del av Håslöv 15:53 och 63:1 i Kristianstads kommun.

Handling som delges: Förslag till beslut om utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet Håslövs ängar i Kristianstads kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 21 juni 2019

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på Medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 17 maj 2019 till den 21 juni 2019. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom planerade naturreservatet Lilla Köpinge i Ystads kommun. Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Lilla Köpinge 12:1 och Fredriksberg GA:2, Ystads kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag 2019-05-08 till beslut om bildande av naturreservatet Lilla Köpinge i Ystads kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 21 juni 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i Ystads kommun under tiden 17 maj 2019 till den 21 juni 2019. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt