Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 19

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 2 maj 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ändrat villkor 13 i det ändringstillstånd enligt miljöbalken för utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksamhet som meddelats Försvarsmakten den 26 augusti 2010 på fastigheten Bredåkra 11:5 m.fl. i Ronneby kommun. Ändringen innebär att tiden för bullerbegränsande åtgärder i bostäder förlängs till den 1 juli 2020.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 juni 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 23 maj 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt