Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 18

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Liwa Färg AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av färg och färgrelaterade produkter på fastigheten Husie 173:118 i Malmö kommun. Ansökan omfattar en årlig produktion av högst 15 000 ton vattenbaserad färg och färgrelaterade produkter genom enbart fysikaliska processer.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 juni 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Nordic Storage AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor 2, 6 och 7 i tillstånd enligt miljöbalken för lossning, lagring och lastning av petroleumprodukter på fastigheten Planteringen 1:21 i Helsingborgs kommun. Villkoren avser utformning av invallningar och omhändertagande av dagvatten. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 juni 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt