Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 16

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Åstorps kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid avloppsreningsverket Nyvång på fastigheten Nyvång 1:10, Åstorps kommun. Ansökan omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning om 30 000 personekvivalenter. Ansökan omfattar även tillstånd till att få ta emot externslam på anläggningen. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 23 maj 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslaget biotopskyddsområde på del av fastigheten Vallarum 13:4, Sjöbo kommun.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområde på del av fastigheten Vallarum 13:4 i Sjöbo kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 24 maj 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Sjöbo kommun under tiden 18 april 2019 till den 24 maj 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress
www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt