Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tydligare styrning utvecklar Sveriges djurskyddskontroll

Grafisk illustration av hund, i orange

Illustration: Länsstyrelsen Skåne

Nu stärks länsstyrelsernas representation i rådet för djurskyddskontroll, för att få tydligare styrning och stöd. Det är en av nyheterna som presenteras i jordbruksverkets sammanställning av länsstyrelsernas djurskyddskontroller under 2018.

Jordbruksverket och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram mål för djurskyddskontrollen. Enligt målen bör arbetet genomföras på likartat sätt i hela landet. Nu skapas ännu bättre förutsättningar för det genom att Jordbruksverket tillsätter ytterligare två ledningsrepresentanter från länsstyrelserna i det gemensamma rådet för djurskyddskontroll, där Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna ingår.

Färre kontroller

Jordbruksverkets sammanställning av djurskyddskontrollerna 2018 visar att länsstyrelserna gjorde 10 386 kontroller vilket kan jämföras med 10 828 under 2017. Jordbruksverket konstaterar i sin sammanställning att antalet kontroller har sjunkit trots att länsstyrelsernas årsarbetskrafter ökat med 17 i landet. Jordbruksverket påpekar att det fortfarande finns skillnader mellan länsstyrelsernas resursåtgång och måluppfyllelse. I Skåne gjordes 1446 djurskyddskontroller 2018, jämfört med 1339 kontroller 2017.

Torkan påverkade

– Detta beror till viss del på att den milda väderleken gjorde att djuren stallades in senare varför en del av kontrollerna senarelades till efter årsskiftet. Under den rådande torkan utfördes heller inga normalkontroller utan endast anmälningskontroller. Övertaget av polisens uppgifter har också inneburit en del extra arbete i samband med verkställande av omhändertagandebeslut, säger Paula Hultgren, tillförordnad chef på djurskyddsenheten i Skåne.

Många anmälningsärenden

Paula Hultgren påpekar att problemet kvarstår med det stora antalet anmälningar.

– Med så många anmälningsärenden att hantera blir det svårt att klara av målet att utföra lika många planerade kontroller som anmälningskontroller. Trots detta har antalet normalkontroller ökat i Skåne jämfört med 2017, säger hon.

Hög kompetens

Jordbruksverket har genomfört revisioner av länsstyrelserna och en generell slutsats är att det finns en hög kompetens, ett stort engagemang och en delaktighet i arbetet med djurskyddskontrollen. De länsstyrelser som har en tydlig ledning och styrning och kommunicerar ut verksamhetens mål till medarbetarna tenderar generellt att ha en högre måluppfyllelse.

‑ Andra viktiga framgångsfaktorer är att ha en tydligt strukturerad prioritering och att använda varandras goda exempel för att likrikta kontrollverksamheten. Det arbete som pågår kommer att intensifieras, bland annat inom Rådet för djurskyddskontroll, säger Katarina Andersson, avdelningschef på Jordbruksverket.

Här kan du ta del av Jordbruksverkets rapport över djurskyddskontroller 2018 Länk till annan webbplats.

Kontakt