Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 13

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Woodtech Port of Karlshamn AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för impregnering av trä på del av fastigheten Stilleryd 8:8 i Karlshamns kommun. Ansökan omfattar impregnering av upp till 100 000 m3 virke och förbrukning av 63 ton organiska lösningsmedel per år. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 3 maj 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 21 mars 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Falkeskog Delikatesser AB ändringstillstånd enligt miljöbalken till rökning av fisk upp till en mängd av högst 1 900 ton rökta produkter per kalenderår, inom den tillståndsgivna mängden om 5 000 ton per år, på fastigheten Skönabäck 1:423 i Sölvesborgs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 25 april 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 11 april 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 21 mars 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Sanego AB slutliga villkor i tillstånd för produktion av rengörings- och underhållsprodukter på fastigheten

Hammarby 18:10 i Jämjö, Karlskrona kommun. Villkoren gäller pH-värde i och flöde av processavloppsvatten som avleds till spillvattennätet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 25 april 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 11 april 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslaget naturminne på fastigheten Tjörneröd 1:17 i Tomelilla kommun.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturminne på fastigheten Tjörneröd 1:17 i Tomelilla kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 30 april 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i Tomelilla kommun under tiden 29 mars till den 30 april 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt