Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 11

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 7 mars 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat AarhusKarlshamn Sweden AB slutligt villkor avseende lukt i tillstånd enligt miljöbalken för framställning av vegetabiliska oljor eller fetter m.m. inom fastigheterna Oljefabriken 2 och Sockerbruket 19 i Karlshamns kommun. Prövotiden avseende förorenad mark, utsläpp av hexan, byte av panna samt utsläpp av kväveoxider och stoft har avslutats.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 11 april 2019. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 28 mars 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 7 mars 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Malmö Mejeri AB tillstånd enligt miljöbalken för framställning av mjölkprodukter med en högsta invägning av 850 ton mjölk per dygn som kalenderårsmedelvärde på fastigheten Hällkistan 1 i Malmö kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 11 april 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslaget naturminne på fastigheten Äsperöd 1:30, Simrishamns kommun.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturminne på fastigheten Äsperöd 1:30, Simrishamns kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 19 april 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i Simrishamns kommun under tiden 15 mars 2019 till den 19 april 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt