Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strategiskt funktionshindersarbete en bristvara i skånska kommuner

Illustration: Annefrid Sjöman

En ny rapport från Funka, som genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne, visar på brister och utmaningar för de skånska kommunerna om hur den nya funktionshinderpolitiken ska genomföras.

Kartläggningen visar att de skånska kommunerna framför allt brister i kunskap, tydliga och långsiktiga strategier samt att det saknas fungerande system för delaktighet för målgruppen.

- Kommunerna och Region Skåne står inför stora utmaningar för att kunna förverkliga den nya funktionshinderpolitiken i Skåne. Men man får ha i åtanke att den nya politiken ställer krav som är komplexa och omfattande. Det är en svår uppgift för kommunerna och Region Skåne och det kommer att ta tid att nå ända fram, säger Emma Melander Borg, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen Skåne med ansvar för funktionshindersuppdraget.

En ny funktionshinderpolitik
Sedan 2017 har Sverige en ny funktionshinderpolitik som tar sitt avstamp i mänskliga rättigheter för kvinnor och män med funktionsnedsättning. Den nya inriktningen är en justering av svensk funktionshinderpolitik som bland annat innebär att människor med funktionsnedsättning har rätt till ett liv med samma nivå av inflytande och delaktighet som andra samhällsmedborgare.

- Kommunerna och landstingen har en avgörande roll för att förverkliga den nya politiken eftersom det är inom ramen för deras verksamheter som mycket av rättigheterna ska förverkligas. Det är också viktigt att betona att funktionshinderfrågan ska vara en sektorsövergripande fråga och inte bara hamna hos till exempel vård- och omsorgsförvaltningen. Något som är vanligt idag bland de skånska kommunerna, säger Emma Melander Borg.

Länsstyrelsen har en stödjande roll
Länsstyrelsens har sedan 2018 ett uppdrag från regeringen som innebär att, tillsammans med Myndigheten för delaktighet, stödja kommunerna och landstingen i deras arbete med funktionshinderfrågan. Ytterst består uppdraget i att hjälpa till att etablera och vidareutveckla ett rättighetsbaserat förhållningssätt inom länet som omfattar samtliga samhällssektorer.

- Med resultatet från kartläggningen har vi en bra grund att stå på för vårt fortsatta gemensamma arbete. Syftet med kartläggningen var just att skapa ett kunskapsunderlag för att vi ska kunna ge ett så relevant stöd till kommuner och region som möjligt för att genomföra den nya nationella funktionshinderpolitiken, säger Emma Melander Borg.

Här kan du ta del av kartläggningen Pdf, 653.6 kB.

Kontakt