Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Planen klar: Åtta insatser för att rädda Skånes artrikedom

Bokskog på Kullaberg, i tidig vårgrönska

Bild från Kullaberg. Foto: Mostphotos

Nu är den klar – planen för hur Skånes artrikedom ska räddas! Länsstyrelsen Skåne har beslutat om en regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019–2030.

Bakom handlingsplanen ligger flera års arbete i samverkan med markägare, kommuner, Region Skåne, ideella organisationer, forskare och andra som är viktiga för Skånes biologiska mångfald. I Skåne kopplas handlingsplanen ihop med den naturvårdsstrategi som kom 2015, Vägen till ett biologiskt rikare Skåne.

Viktigaste planen under 2000-talet

‑Jag vill påstå att det här är en av de viktigaste planerna under hela 2000-talet för den biologiska mångfalden i Skåne. I handlingsplanen drar vi upp de stora riktlinjerna och visar på en väg framåt. Nu behöver vi visa att vi kan leva upp till detta och arbeta tillsammans för ett grönare och artrikare Skåne, säger enhetschef Cecilia Backe på Länsstyrelsen Skåne och pekar på att det finns ett nationellt intresse för den biologiska mångfalden just i Skåne.

Skåne har flest hotade åtgärder

Skåne är det artrikaste länet i Sverige men också det län i landet med flest hotade arter.Regeringen har gett alla län i uppdrag att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur. Uppdraget är att se till att det finns ett nätverk av natur – en grön infrastruktur – som fungerar som livsmiljöer för växter och djur och bidrar till människors välbefinnande. På senare år har många arter trängts undan av exempelvis exploatering eller ett produktionsinriktat skogsbruk och jordbruk.

75 åtgärder för att bevara biologisk mångfald

Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur innehåller 75 åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Dessa är indelade i åtta viktiga insatsområden. Här berättar vi kort om huvuddragen i dessa:

Övergripande. Handlingsplanen pekar ut områden med särskilt höga naturvärden. Att skydda och utveckla de höga naturvärdena är den mest akuta insatsen för den biologiska mångfalden i Skåne.

Gräsmark. Vi behöver fler och större gräsmarker med rätt skötsel. Även parkmark, vägrenar och golfbanor kan gynna biologisk mångfald med rätt skötsel.

Sandmark. Den viktigaste åtgärden är att återskapa öppna sandmarker.

Ädellöv. Äldre träd av ädellöv som bok och ek behöver öka i landskapet.

Våtmarker. Skåne har förlorat 90 procent av våtmarkerna. Fler resurser behöver läggas på att återskapa våtmarker.

Marina miljöer. För att gynna livet i havet föreslås insatser att öka skyddet av havsmiljöer och restaurera dem där de förstörts.

Vattendrag och sjöar. Flera sötvattensarter i Skåne är hotade, som flodpärlmussla och flodkräfta. Insatser föreslås för att förbättra vattenförhållandena i sjöar och åar.

Tätortsnära miljöer: Skåne är fattigast på allemansrättsligt tillgänglig mark i landet. Naturområden behöver prioriteras i planeringen och gärna kopplas samman.

Här kan du ta del av handlingsplanen för grön infrastruktur 2019-2030 Pdf, 16 MB.

Här kan du läsa mer om grön infrastruktur

Kontakt