Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 8

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Kristianstads pastorat har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad drift av krematorieverksamhet på fastigheten Kristianstad 4:31, Kristianstads kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 mars 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Ystads pastorat har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad drift av krematorieverksamhet på fastigheten Ystad Edvinshem 2:21, Ystads kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 mars 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 14 februari 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk förening tillstånd enligt miljöbalken till årlig hantering av 100 000 ton icke farligt avfall, varav högst 1 200 ton trä och betong/år som behandlas genom krossning/flisning och 30 000 ton/år som utgör förorenade massor, samt maximalt 500 ton farligt avfall, varav högst 40 ton vid något tillfälle, inom fastigheterna Dalby 49:1, 50:1, 50:2, Önneslöv 38:4 samt Lunnarp 5:9 i Lunds kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 21 mars 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 14 februari 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Swerock AB tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet med ett uttag av berg och morän inom fastigheterna Skepparslöv 7:10 och 26:8 samt Nyboholm 2:2 i Kristianstads kommun. Tillståndet omfattar ett uttag av 12 000 000 ton berg och 1 500 000 ton morän under tillståndstiden, med ett maximalt årligt uttag av 800 000 ton berg och 75 000 ton morän. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2039. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 21 mars 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Kjugekull i Kristianstads kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Kjuge 7:4, Kjuge 7:5, Kjuge 8:4, Kjuge 8:5, Kjuge 11:3, Bäckaskog 11:3 och Bäckaskog 1:133 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Kjugekull i Kristianstads kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 19 april 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Medborgarcenter i Kristianstad under tiden 22 februari till 19 april 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt