Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 7

Länsstyrelsen Skånes vapen

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Svaneholm, Hästhagen i Skurups kommun

Länsstyrelsen Skånes beslut den 7 februari 2019 om bildande av naturreservatet Svaneholm, Hästhagen i Skurups kommun på del av fastigheterna Skurup Svaneholm 2:2 och Skurup Svaneholm 2:97 hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunkansliet i Skurup under tiden 15 februari 2019 till 8 mars 2019.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 mars 2019

Naturreservatet Linneröd

Länsstyrelsen Skånes beslut den 7 februari 2019 om bildande av naturreservatet Linneröd i Klippans kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoret i Klippans kommun under tiden 15 februari 2019 till 8 mars 2019.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 mars 2019

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Dalby Norreskog i Lunds kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Lund Dalby 60:1, Lund Dalby GA:19, delägare till dikesföretaget Dalby 6 och 37 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Dalby Norreskog i Lunds kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen,
205 15 Malmö senast den 1 april 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Lund under tiden 15 februari 2019 till 1 april 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt