Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 6

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 31 januari 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Mellby Gård Jordbruks AB ändringstillstånd för utökning av antalet slaktsvinsplatser på Mellby centrum i tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning på fastigheten Ljungarum 4:17 i Hässleholms kommun. Ändringen kommer innebära att det totala antalet slaktsvinsplatser på Ljungarum 4:17 efter utökning kommer uppgå till 7200 platser. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne har därutöver, genom samma beslut, beslutat om ändring av villkor 10 i Miljöprövningsdelegationens beslut den 21 februari 2008 (dnr 551-4212-2006).

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 mars 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 31 januari 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Sven Ingvar Olsson tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning omfattande högst 250 000 platser för slaktkyckling på fastigheterna Sälshög 15:10 och 17:3 i Tomelilla kommun. Tillståndet medger även att djurslaget kan bytas ut mot unghöns (213 000 platser), kalkon (100 000 platser) eller föräldradjur för kläckäggsproduktion (76 000 platser). Tillståndet omfattar även förbränningspanna. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 mars 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Sjunnerup

Länsstyrelsen Skånes beslut den 31 januari 2019 om bildande av naturreservatet Sjunnerup på fastigheterna Sjunnerup S:2 och del av Sjunnerup 2:6, Höörs kommun. Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet på Höörs kommun under tiden 8 februari 2019 till den 1 mars 2019.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 1 mars 2019.

Naturreservatet Vyssle- och Västermyr

Länsstyrelsen Skånes beslut den 31 januari 2019 om utvidgning av naturreservatet Vyssle- och Västermyr med del av fastigheterna Björnön 1:10, Fjärkulla 1:47, Hamsarp 2:13, Södra Hulta 1:38, Södra Hulta 1:39, Svinön 1:66, Norra Hulta 6:1 och Ållekulla 3:1 i Osby kommun.

Beslutet hålls tillgänglig på hos aktförvaltaren på Osby kommun under tiden 8 februari 2019 till den 1 mars 2019.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 1 mars 2019.

Kontakt