Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt allvarligt läge för miljön i Skåne

Solnedgång vid Mossbystrand, Skånes sydkust.

Av de 15 miljömål som är aktuella för Skåne uppnås bara ett. Flera åtgärder är framgångsrika, men takten behöver öka då den negativa utvecklingen inom vissa områden går snabbare än de förbättrande åtgärderna.

Varje år bedömer Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne. På www.skanesmiljomal.info Länk till annan webbplats. finns Länsstyrelsen Skånes bedömningar för 2019 för de femton miljömål som berör Skåne. Analysen visar att läget för Skåne är allvarligt och att flera av målen visar en negativ utveckling.

Flera mål som för snart en generation sedan ställdes upp nås inte. Det gäller bland annat Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Begränsad klimatpåverkan. Utvecklingen är dessutom negativ för miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

– Vi kommer inte att lämna över den miljö vi önskar till nästa generation. Skåningar har precis som andra svenskar en hög konsumtion och vi behöver minska vårt ekologiska fotavtryck. Ansvaret för att nå miljömålen ligger på alla – Länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunerna, företagen, organisationer, regering, riksdag och EU – och på var och en, säger Jeanette Schlaucher, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för miljömålsarbetet.

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv är ett av de svåraste att nå.

– Skåne är det artrikaste länet i Sverige men har även flest hotade arter. Mycket av den biologiska mångfald som är knuten till odlingslandskapet försvinner och arterna utarmas genetiskt när de minskar kraftigt i antal och isoleras i landskapet, säger enhetschef Ingela Lundqvist.

De senaste årens låga grundvattennivåer kan ge en föraning om en framtid där vattenbrist och torka blir allt vanligare. Länsstyrelsen samarbetar med olika organisationer för att revidera den regionala vattenförsörjningsplanen och säkerställa ett långsiktigt skydd av dricksvatten.

– År 2018 var en väckarklocka. Den nederbördsfattiga hösten och vintern riskerar att ställa oss inför ännu större utmaningar sommaren och hösten 2019. Grundvattennivåerna är fortsatt låga eller mycket låga i länet, säger vattenhandläggare Maria Nitare.

Det finns dock positiva tecken. Många miljöinsatser görs runt om i Skåne, även om takten inte är tillräckligt hög för att nå miljömålen. I flera års tid har Länsstyrelsen och andra aktörer arbetat framgångsrikt med att anlägga våtmarker som både ökar landskapets vattenhållande förmåga och gynnar biologisk mångfald. Frilagd sand har gjort att fältpiplärkan kommit tillbaka. En ny handlingsplan för grön infrastruktur pekar ut de viktigaste gröna områdena och åtgärderna för framtiden.

– Positivt är också att vi i Skåne har tagit fram en klimat- och energistrategi i bred samverkan. Till 2030 ska klimatutsläppen sänkas med ytterligare två tredjedelar från dagens nivå, säger Jeanette Schlaucher.

För mer information kontakta:
Om arbetet med miljömålen: Jeanette Schlaucher, enhetschef, Länsstyrelsen Skåne 010-224 13 70.
Om naturvård: Ingela Lundqvist, 010-224 17 09
Om vattensituationen, Maria Nitare, 010-224 15 27

Läs bedömningarna om miljömålen 2019 på www.skanesmiljomal.info Länk till annan webbplats.

Kontakt