Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samernas nationaldag 6 februari

Samernas flagga

Idag, den 6 februari, firas den samiska nationaldagen. Därför flaggar vi med den samiska flaggan på Länsstyrelsen Skånes kontor i Kristianstad och på Residenset i Malmö. Nationaldagen är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Nationaldagen hedrar minnet av det första samiska landsmötet, den 6 februari 1917, i Trondheim som samlade samer över statsgränserna för att diskutera gemensamma utmaningar. Första gången dagen firades var 1993, samtidigt som FN:s internationella urfolksår officiellt öppnades.

I Skåne uppmärksammas den samiska nationaldagen med högläsning på stadsbiblioteken i Helsingborg Länk till annan webbplats. och Landskrona och filmen Sameblod visas på biograf Panora Länk till annan webbplats.. Följ länkarna för att läsa mer om evenemangen.

Om nationella minoriteter

Det samiska folket är tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar Sveriges fem erkända nationella minoriteter. De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under lång tid och är grupper med en uttalad samhörighet. Minoritetsgrupperna har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Samerna, liksom de övriga nationella minoriteterna i Sverige, har genom historien på olika sätt blivit marginaliserade, förtryckta och utsatta för olika former av assimileringspolitik som fått stora konsekvenser för generationer. Riksdagens beslut år 1999, att samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige, var ett viktigt erkännande.

Stärkt minoritetspolitik

I januari 2010 förstärktes rättigheterna för de nationella minoriteterna genom en ny lag som också omfattar minoritetsspråken. Denna lag ändrades den 1 januari 2019 och ger de nationella minoriteterna utökade rättigheter vad gäller språk och inflytande. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt. Exempelvis måste kommuner och landsting anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Kraven på myndigheter, kommuner och landsting förtydligas när det gäller att samråda och informera minoriteterna om deras språkliga och kulturella rättigheter. Även rätten till förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk stärks och innebär att en större del av verksamheten inom äldreomsorgen och förskolan ska kunna ges på minoritetsspråk. Läs om lagförändringarna på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner och landsting i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik med målet att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Att stärka skyddet av de nationella minoriteternas rättigheter är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Länsstyrelsen Skåne sammankallar exempelvis ett regionalt nätverk för tjänstepersoner från kommunerna, regionen samt Kommunförbundet Skåne som arbetar med frågor som gäller de nationella minoriteternas rättigheter. Nätverket är ett forum för lärande och erfarenhetsutbyte med syfte att förstärka förmågan att arbeta med nationella minoriteters rättigheter på lokal och regional nivå.

Läs mer om den svenska minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteterna på www.minoritet.se Länk till annan webbplats..

Om samernas nationaldag på Sametingets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om samer på samer.se Länk till annan webbplats.

Kontakt