Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 5

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Södra Skogsägarna ekonomisk förening har tillstånd enligt miljöbalken att på anläggningen i Mörrum, Karlshamns kommun, producera högst 560 000 ton blekt sulfatmassa. Föreningen har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om dispens enligt industriutsläppsförordningen från skyldigheten att följa begränsningsvärde för utsläpp av totalt suspenderat material i utgående processavloppsvatten som beslutats i slutsatser om bästa tillgängliga teknik för produktion av massa, papper och kartong. Dispens söks till och med den 31 december 2019.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 mars 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Fjällmossen

Länsstyrelsen Skånes beslut den 24 januari 2019 om bildande av naturreservatet Fjällmossen på del av fastigheten Bus 4:3, Elestorp 1:26 och del av Elestorp 3:1 Hörby kommun och Brännestad 2:6, del av Höghult 2:6 och Brännestad S:2 i Kristianstads kommun.

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Hörby kommun och på Medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 1 februari 2019 till den 22 februari 2019.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 22 februari 2019.

Kontakt