Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 4

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 17 januari 2019 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Maskintjänst i Åbuen AB tillstånd enligt miljöbalken till täkt av maximalt 10 000 löskubikmeter torv per år i 20 år, totalt 200 000 löskubikmeter, på fastigheterna Hagnarp 2:8 och 2:10 i Hässleholms kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 21 februari 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Stora Bjälkarp
Länsstyrelsen Skånes beslut den 16 januari 2019 om bildande av naturreservatet Stora Bjälkarp i Östra Göinge kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoret i Östra Göinge kommun under tiden 25 januari 2019 till 15 februari 2019.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 15 februari 2019.

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslaget naturminne på fastigheten Everlöv 12:11, Sjöbo kommun.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturminne på fastigheten Everlöv 12:11, Sjöbo kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 1 mars 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Sjöbo kommun under tiden 25 januari 2019 till den 1 mars 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt