Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser vecka 50

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Råbelöfs Godsförvaltning AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheterna Råbelöv 26:2 och 26:3, Näsby 34:4 och 34:8, Fjälkestad 33:16, Skräddarehus 1:1, Odersberga 8:3 och 8:6 samt Röetved 1:2 i Kristianstads kommun, samt Äsperöd 1:8 i Östra Göinge kommun. Ansökan avser nötkreatur i ranchdrift (245 djurenheter), nötkreatur på stall (60 djurenheter) och svin på stall (1023 djurenheter).

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 25 januari 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Nordic Sugar AB, Örtofta sockerbruk, har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten på fastigheterna Örtofta 15:35 i Eslövs kommun samt Svenstop 1:1 och Igelösa 2:1-17:1 i Lunds kommun. Ansökan avser en utökad maximal produktionsnivå för enskild betkampanj om maximalt 460 000 ton socker och därmed svarande produktion av biprodukter samt ändring av villkor 10 gällande buller från verksamheten under betkampanj. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 25 januari 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 13 december 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Höganäs Bjuf AB slutliga villkor avseende utsläpp av dagvatten samt utsläpp av stoft och vätefluorid från tunnelugn i tillstånd enligt miljöbalken inom fastigheten Bjuv 1:14 i Bjuvs kommun.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 januari 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 13 december 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Slättäng AB tillstånd enligt miljöbalken för fjäderfäproduktion och fastbränslepanna på fastigheten Örtofta 21:1 i Eslövs kommun. Verksamheten avser djurhållande anläggning med högst 275 000 platser för slaktkyckling. Tillståndet medger även att djurslaget kan bytas ut mot unghöns (233 000 platser), kalkon (109 000 platser) eller föräldradjur för slaktkycklingproduktion (82 600 platser). Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 januari 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 13 december 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Österlens Kraft AB slutliga villkor för utsläpp av kväveoxider till luft i tillstånd enligt miljöbalken för drift av en fjärrvärmecentral på fastigheten Simris 8:17 i Simrishamns kommun.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 januari 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Fastställande
Natura 2000
Uppdatering av bevarandeplaner inom Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Länsstyrelserna fick 2014 ett regeringsuppdrag att uppdatera alla bevarandeplaner med ny kunskap. Länsstyrelsen Skåne har den 20 december 2018 fastställt uppdatering av 80 st bevarandeplaner.

Bevarandeplaner och kartor för Skånes Natura 2000-områden hålls tillgängliga på Länsstyrelsens naturskyddsenhet, Kungsgatan 15, 205 15 Malmö. De fastställda bevarandeplanerna finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/N2000 Länk till annan webbplats.

Bevarandeplanerna medför inga nya regler med direkt rättsverkan för någon part. Fastställandet av bevarandeplanerna kan därför ej överklagas.

Föreläggande
Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Kullaberg i Höganäs kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: Höganäs Flundrarp 4:14, 4:23, 4:53 och 4:151, Höganäs Haga 1:12, Höganäs Kullagården 1:2,1;4, 1:9, 1:10, 1:11 och 1:12, Höganäs Krapperup 19:1, 20:3, Höganäs Möllehässle 5:4, 5:5, 5:6, 5:8, 5:9 och 5:24, vattenområde runt Kullahalvön, samfälligheterna Höganäs Mölle s:2, och s:21, Höganäs Eleshult nr 2, anläggningssamfälligheterna Höganäs Kullagården GA:1 och Höganäs Mölle GA:8 samt innehavare av byggnader och hus på ofri grund och inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Kullaberg i Höganäs kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 1 mars 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Höganäs under tiden 21 december 2018 till 1 mars 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det föreslagna Naturreservatet Skoghusets enefälad i Ystads och Sjöbo kommuner enligt områdesavgränsning i nedan angivna handlingar.

Handlingarna berör följande fastigheter: BALDRINGE 23:1 och SYNTELEJET 1:2 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Skoghusets enefälad i Ystads och Sjöbo kommuner

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 4 februari 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunhuset i Ystad och Sjöbo under tiden 21 december 2018 – 4 februari 2019. De finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt