Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd vecka 50

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

David Nordqvist Fiskexport efterträdare AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken till rökeri för en produktion av högst 1 900 ton rökta produkter per kalenderår på fastigheten Skönabäck 1:423 i Sölvesborgs kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 18 januari 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 6 december 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat TitanX Engine Cooling AB tillstånd enligt miljöbalken till tillverkning av aluminiumkylare till fordon och stationära applikationer inom fastigheten Sölvesborg Mjällby 7:39 i Sölvesborgs kommun, Blekinge län. Tillståndet omfattar bearbetning av högst 12 000 ton metallråvara per år och förbrukning av högst 85 ton processolja per år.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 10 januari 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Ändrade föreskrifter i Dagstorps naturreservat

Länsstyrelsen Skånes beslut den 5 december 2018 om ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet Dagstorp i Höörs kommun hålls tillgängligt på anslagstavlan i kommunhuset i Höör under tiden 14 december 2018 till 4 januari 2019.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 4 januari 2019.

Samhällsplanering

Beslut

Beslut om upphävande av nybyggnadsförbud invid atomreaktor i Barsebäck, Kävlinge kommun

Genom beslut den 7 december 2018 har Länsstyrelsen Skåne beslutat om upphävande av nybyggnadsförbud invid atomreaktor i Barsebäck, Kävlinge kommun med diarienummer IIIG6-20-70 från 27 november 1970.

Länsstyrelsen bedömer att nybyggnadsförbudet inte längre är motiverat och ska därför upphävas.

Beslutet finns tillgängligt som pdf under tiden 14 december 2018 till 4 januari 2019 på länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/kungorelser Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till (Mark- och miljödomstolen i Växjö), men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö senast den 4 januari 2019.

Kontakt