Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd vecka 49

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 29 november 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Geberit Production AB tillstånd enligt miljöbalken till tillverkning av högst 2,5 miljoner färdiga keramiska pjäser per år samt tillverkning av gjutformar i härdplast motsvarande en förbrukning av 150 ton härdplastråvaror per år på fastigheten Iföverken 15 i Bromölla kommun. Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken avseende Natura 2000-område Ivösjön-Oppmannasjön har också meddelats. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 3 januari 2019.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Risen i Lunds kommun

Länsstyrelsen Skånes beslut den 28 november månad 2018 om ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet Risen i Lunds kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunkontoret i Lund under tiden 9 december 2018 till 28 december 2018.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 28 december 2018.

Vattenskydd

Ansökan

Hässleholms Vatten AB har i en skrivelse till Länsstyrelsen Skåne anhållit om fastställelse av reviderat skyddsområde med skyddsföreskrifter för kommunens vattentäkt vid Galgbacken, Hässleholms kommun. Området berör fastigheterna Hässleholm 87:48, 87:16, 87:9 m.fl.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 11 januari 2019.

Förslagen till skyddszoner och skyddsföreskrifter finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos kommunen, Kommunledningskontoret, 281 80 Hässleholm.

Kontakt