Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd vecka 47

Länsstyrelsen Skånes vapen

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Fulltofta gård

Länsstyrelsen Skånes beslut den 15 november 2018 om utvidgning med del av fastigheten Nunnäs 12:3 Hörby kommun och kompletterande föreskrifter för samt upphävande av del av fastigheterna Fulltofta 33:17, 33:19, 33:21, 33:23, 33:24, 33:25, 33:26, 33:27, 33:28, 33:29, 33:31, 33:32, 36:1, Fulltofta S:1, Osbyholm 1:232, 1:233 Hörby gällande naturreservatet Fulltofta gård i Hörby och Höör kommun, hålls tillgänglig hos aktförvararen på kommunkansliet i Höör och Hörby kommun under tiden 23 november 2018 till den 14 december 2018. Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 14 december 2018.

Naturreservatet Hörröds utmark

Länsstyrelsen Skånes beslut den 15 november 2018 om bildande av naturreservatet Hörröd utmark med del av fastigheterna Hörröd 2:54 och Hörröd S:3 i Kristianstads kommun. Beslutet hålls tillgänglig på hos aktförvaltaren på Medborgarcentrum i Kristianstad kommun under tiden 23 november 2018 till den 14 december 2018. Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 14 december 2018.

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom naturreservatet Torups bokskog i Svedala kommun enligt områdesavgränsning i nedan angivna handlingar. Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: del av Torup 1:1 och Risemölla 1:1, Svedala Torup GA:2, delägare till dikningsföretagen Reglering av vattenståndet i Yddingesjön och Vattenavledning genom Sjödikengropen samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Torups bokskog i Svedala kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 18 februari 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Svedala kommun under tiden 23 november 2018 till 18 februari 2019. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt