Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd och Naturskydd vecka 42

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Eporoc AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av högst 250 ton ytbeläggningsprodukter per år genom fysikaliska processer på fastigheten Programmeraren 1 i Ängelholms kommun. Ansökan omfattar även tillstånd till lagring av högst 86 ton kemiska produkter inom anläggningen samt förbrukning av högst 32 ton organiska lösningsmedel per år.

En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 23 november 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 11 oktober 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Sydvatten AB tillstånd enligt miljöbalken för avvattning och deponering av vattenverksslam. Tillståndet medger avvattning av maximalt 125 000 ton fällningsslam per år, deponering av maximalt 3 200 ton (ts) fällningsslam per år samt deponering av maximalt 50 ton (ts) kalkslam per år på deponi för icke farligt avfall på fastigheten Hassle 32:16 i Eslövs kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 15 november 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Natura2000

Uppdatering av bevarandeplanerna för områdena Falsterbohalvön och Falsterbo - Foteviken

Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa.

Länsstyrelserna fick 2014 ett regeringsuppdrag att uppdatera alla bevarandeplaner med ny kunskap.

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till uppdatering av två bevarandeplaner:

  • Falsterbohalvön (utpekat enligt Art- och habitatdirektivet), vilket innefattar en stor del av havet inom Vellinge kommun samt landområdet från Eskilstorps ängar t o m Falsterbonäset. Planen behandlar även Helcom-området Falsterbo Peninsula with Måkläppen som dessutom sträcker sig norrut mot Klagshamnsudden.
  • Falsterbo – Foteviken (utpekat enligt Fågeldirektivet) som också berör området ovan.

Markägare och andra sakägare, i eller i anslutning till området, ges möjlighet att lämna synpunkter på förslagen senast den 23 november 2018.

Föreslagna bevarandeplaner hålls tillgängliga på Länsstyrelsens naturskyddsenhet, Södergatan 5, 205 15 Malmö.

De finns även som PDF-filer på Länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/N2000 Länk till annan webbplats.

På hemsidan finns även information om hur man lämnar synpunkter.

Kungörelsedelgivning

Naturreservatet Fjällmossen

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det planerade naturreservatet Fjällmossen på del av fastigheten Bus 4:3, Elestorp 1:26 och del av Elestorp 3:1 Hörby kommun, Brännestad 2:6 och del av Höghult 2:6 och Brännestad S:2 Kristianstads kommun.

Handling som delges: Förslag till föreskrifter och skötselplan 2018-10-10 för naturreservatet Fjällmossen i Hörby och Kristianstads kommun

Handlingarna hålls tillgängligt hos aktförvaltaren på miljöavdelning i Malmö, kommunkansliet i Hörby kommun och på medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 19 oktober 2018 till den 23 november 2018.

Handlingen finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane Länk till annan webbplats.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 23 november 2018.

Naturreservatet Sjunnerup

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom fastigheterna Sjunnerup S:2 och del av Sjunnerup 2:6, Höörs kommun.

Handling som delges: Förslag till föreskrifter och skötselplan 2018-10-10 för naturreservatet Sjunnerup, Höörs kommun.

Handlingarna hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Höörs kommun under tiden 19 oktober 2018 – 23 november 2018.

Handlingen finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 23 november 2018.

Kontakt