Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjliga undantag med anledning av torkan och långa slaktköer

Många lantbrukare över möjligheten till dispenser och avsteg från regler efter torkan. Här ger Länsstyrelsen Skåne besked om de vanligaste frågeställningarna.

- Vi som jobbar på Länsstyrelsen har stor förståelse för de svåra villkor som skånska lantbrukare arbetar under i höst och vinter. Vi gör vad vi kan för att bidra till att förenkla och påskynda hanteringar, men kan inte bryta mot lagar och förordningar. Ett generellt råd är att lantbrukare tar kontakt med Länsstyrelsen i god tid om de oroar sig över något, säger Marie Jeppsson, enhetschef på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

Betessäsong, ligghall och överbeläggning på stall

Att låta djuren beta ute länge är en lösning många djurägare har funderat över inför vintern. Detta är möjligt så länge betestillväxt sker. Men från och med måndagen den 26 november kommer Länsstyrelsen kräva skydd för väder och vind för djur som
hålls ute dygnet runt. Detta eftersom vi har haft en medeltemperatur på 5 grader eller lägre under en veckas tid.

När medeltemperaturen sjunker så lågt anses den kalla årstiden ha infallit. Då måste utegångsdjur ha tillgång till ligghall eller annat stall som skyddar mot väder och vind, samt en torr och ren liggplats. En ligghall för utegångsdjur bör bestå av tre väggar och tak. Detta krav kan vi inte bortse ifrån, däremot kan lösningar och tid för åtgärder diskuteras.

Detta kan du göra om du upplever att du inte kan följa lagstiftningen på grund av yttre omständigheter du inte råder över:

  • Om problemet är överbelägg­ning på grund av slaktköer kan du försöka hyra in oanvända stallbyggnader.
  • Sök dispens från de aktuella bestämmelserna hos Jord­bruksverket.
  • Ta kontakt med Läns­styrelsen i god tid för att diskutera dina problem.

Sökt betesstöd

I betesmarker finns det två orsaker till att inte låta djuren beta för länge. Dels kan betesmarken trampas sönder, dels kan nödvändig utfodring tillföra näringsämnen till marken som kan skada flora eller fauna.

Har du miljöersättning för marken behöver du titta i din åtagandeplan vilka regler som gäller för den aktuella marken. Står det i planen att det är förbjudet att stödutfodra eller att låta djuren beta under vintern så måste du söka om dispens från Länsstyrelsen. Varje mark och ansökan kommer att bedömas individuellt eftersom olika marker är olika känsliga. Observera också att även om det inte står något särskilt förbud i åtagandeplanen eller om du bara har betesmarker med allmänna värden, så måste marken skötas på ett sådant sätt att grässvålen inte trampas sönder och skadas.

Vissa betesmarker är belägna i naturreservat. För dessa marker kan det även krävas en särskild dispens från reservatsreglerna.

Dispens för senarelagd gödsling

De tillfällen som Länsstyrelsen Skåne anser det kan vara befogat med dispens gällande senarelagd gödsling är när gödselbrunnarna står och håller på att rinna över eller kommer att göra så snart som en följd av att det finns för mycket djur i stallet då de ej kunnat slakta ur.

För att ge dispens anser Länsstyrelsen att lantbrukaren ska kunna visa på att det inte finns möjlighet att lagra gödseln i närområdet. Är det aktuellt att söka dispens för att sprida gödsel efter den 31 oktober görs så hos kommunen eller miljöförbundet.

Förprövning av stallar

Förprövning av stallbyggnader ska genomföras som vanligt. Det finns ingen möjlighet till undantag med anledning av torkan. Däremot kommer Länsstyrelsen försöka vara behjälplig med snabb handläggning, tidsbegränsade tillstånd för tillfälliga enklare utrymmen eller andra lämpliga lösningar. Ta kontakt med Länsstyrelsen i god tid för att hitta en lösning som passar din besättning.

Tänk på att ligghallar för upp till 40 får, 80 lamm, 40 nötkreatur eller 10 hästar kan byggas utan förprövning. Som ligghall räknas byggnader där djuren alltid har möjlighet att gå fritt in och ut till en hage.

Kontakt