Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd och Naturskydd vecka 35

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

AB Motorbanan Ring Knutstorp har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken att bedriva befintlig och utökad tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon på del av fastigheten Knutstorp 10:6, Svalövs kommun.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 5 oktober 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 23 augusti 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Karlshamns Hamn AB slutliga villkor samt förlängd prövotid i tillstånd enligt miljöbalken. Villkoren gäller dagvatten samt teknisk lösning för omhändertagande av produkt för verksamheten på fastigheterna Karlshamn 2:1, 8:1, 9:75 och Skyffeln 4 i Karlshamns kommun.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 27 september 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom del av fastigheterna Nunnäs 12:3, Fulltofta 33:17, 33:19, 33:21, 33:23, 33:24, 33:25, 33:26, 33:27, 33:28, 33:29, 33:31, 33:32, 36:1, Fulltofta S:1, Osbyholm 1:232, 1:233 Hörby kommun.

Handling som delges: Förslag till utvidgning av och kompletterande föreskrifter för samt upphävande av del av naturreservatet Fulltofta gård i Hörby och Höör kommun, Skåne län

Länsstyrelsen Skånes förslag hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Hörby och Höörs kommun under tiden 31 augusti 2018 till den 5 oktober 2018.

Handlingen finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 5 oktober 2018.

Kontakt