Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd och Naturskydd vecka 27

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Maskintjänst i Åbuen AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för torvtäkt på fastigheterna Hagnarp 2:8 och 2.10 i Hässleholms kommun. Ansökan omfattar ett uttag om totalt 300 000 löskubikmeter under 30 år. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 augusti 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 5 juli 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Kristianstads kommun tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet samt till mottagande och behandling av slam vid Centrala Reningsverket i Kristianstad på fastigheterna Kristianstad 3:31, 3:32 och 3:36 i Kristianstads kommun. Tillståndet gäller för en maximal genomsnittlig veckobelastning på 335 000 pe. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 9 augusti 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Jonstorps-Vegeåns mynning

Länsstyrelsen Skånes beslut den 13 juli 2018 om ändrade ordningsföreskrifter inom del av naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning i Höganäs och Helsingborgs kommun, hålls tillgängligt på Stadshuset i Höganäs och på Rådhuset i Helsingborg under tiden 13 juli 2018 – 3 augusti 2018.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 3 augusti 2018.

 

Kontakt