Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd och Naturskydd vecka 26

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Österlens Kraft AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnat in en prövotidsredovisning med förslag till slutliga villkor avseende utsläpp av kväveoxider, dikväveoxid och ammoniak till luft från panna P37.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 10 augusti 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 28 juni 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Patrik Fransson tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad djurhållning omfattande totalt 2 240 platser för suggor och 960 platser för rekryteringsdjur på fastigheten Bromma 17:2 i Ystad kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 2 augusti 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Länsstyrelsen Skånes beslut av den 28 juni 2018, inkl. bilagor, med avgränsning av utvidgat strandskydd inom Klippans kommun hålls tillgängligt på kommunens anslagstavla eller hos aktförvararen på kommunkansliet i Klippans kommun under tiden 6 juli 2018 till 27 juli 2018.

Beslutet finns även på Länsstyrelsens hemsida under adress https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e54372e/1530259512002/Beslut%20om%20utvidgade%20strandskyddsomr%C3%A5den%20Klippans%20kommun.pdf Länk till annan webbplats. och på Södergatan 5 i Malmö.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelning, 205 15 Malmö senast den 27 juli 2018.

 

Kontakt