Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tornedalingarnas dag firas den 15 juli

Tornedalingarnas flagga

Idag flaggar vi för tornedalingarna. Färgerna i den blå-vit-gula Meänflaku är hämtade från Sveriges och Finlands flaggor och de symboliserar den sommarblåa himlen, den klargula solen samt den vintervita nejden.

Tornedalen

I området kring Torne älv har det funnits en finsktalande bosättning ända sedan medeltiden. Då var Tornedalen, området på båda sidor gränsen om Könkämä-Muonio-Torne älvar, en flerspråkig mötes- och handelsregion med finska som dominerande språk. Efter kriget mot Ryssland 1808-1809 fick Sverige lämna ifrån sig Finland till Ryssland. Då drogs den nya riksgränsen genom Tornedalen och den västra delen fortsatte att vara svenskt område. Trots detta har tornedalingar på båda sidor om gränsen verkat aktivt för att bevara sitt språk och sitt kulturarv. Tornedalingar är idag erkända som en av Sveriges fem nationella minoriteter med sitt språk meänkieli (som betyder vårt språk).

Meänkieli - tornedalingarnas språk

Många tornedalingar, särskilt medelålders och äldre, kan precis som samer och sverigefinnar berätta om att de som barn inte fått eller vågat tala sitt språk i skolan. Idag är meänkieli ett erkänt nationellt minoritetsspråk. Enskilda har bl.a. laglig rätt att använda meänkieli i vissa myndighetskontakter och i domstolarna. I förskola, förskoleklass och skola ska en elev som tillhör minoriteten tornedalingar erbjudas modersmålsundervisning i meänkieli. Uppskattningsvis talar ca 60 000 personer meänkieli. De flesta som talar språket bor i Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Gällivare.

Språk, identitet och kultur

Tornedalingarna arbetar aktivt för att utveckla användningen av meänkieli i språkundervisning och språkforskning samt inom litteratur, teater och musik. Tornedalingarna arbetar också aktivt för att stärka den tornedalska identiteten. Ett uttryck för detta är bildandet av Svenska Tornedalingarnas Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) år 1981. Förbundet är en intresseorganisation som ska ta tillvara tornedalingarnas språkliga, kulturella och samhälleliga intressen. Förbundet är också regeringens remissinstans i frågor som rör minoriteten.

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna är en av flera myndigheter med uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Tornedalingar utgör en av Sveriges fem minoritetsgrupper. Övriga grupper är judar, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar samt romer.

Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om och stärka de mänskliga rättigheterna.

En stärkt minoritetspolitik

Den 19 juni i år beslutade riksdagen om en förstärkt minoritetspolitik som innebär att en större del av verksamheten inom äldreomsorgen och inom förskolan ska kunna ges på minoritetsspråk. Kraven gäller framförallt minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska men det införs också stärkta möjligheter att få äldreomsorg på jiddish och romani chib. Det blir också lagkrav på att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Fler myndigheter ska kunna kontaktas skriftligen på minoritetsspråk och deras informationsskyldigheter gentemot Sveriges minoriteter tydliggörs. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. Läs mer på riksdagens hemsida
Länk till annan webbplats.

Mer information:

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) ett riksorgan för svenska tornedalingar med målet att främja och stärka tornedalingarnas identitet och språkliga och kulturella förankring. www.str-t.com
Länk till annan webbplats.

Met Nuoret en förening som verkar för att stärka unga tornedalingars identitet, språkliga och kulturella utveckling och vara opinionsbildande. www.metnuoret.se Länk till annan webbplats.


Minoritet.se som ger information om Sveriges nationella minoriteter, Sveriges minoritetsåtaganden och aktuell lagstiftning www.minoritet.se Länk till annan webbplats.
 

Kontakt