Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser Miljöskydd och Naturskydd vecka 25

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Copenhagen Malmö Port AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd avseende tillstånd att bedriva hamnverksamhet enligt miljöbalken. Ansökt ändring avser inkludering av del av Lappögatan i Malmö kommun i nuvarande tillstånd.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 3 augusti 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Univar AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för lagring, hantering och blandning av högst 30 000 ton kemiska produkter per år på fastigheten Kristalloljan 1 i Malmö kommun. Mängden produkter som avses tillverkas genom blandning av flytande kemiska produkter uppgår till maximalt 7 000 ton per år.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso). En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 3 augusti 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 21 juni 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Oatly AB tillstånd enligt miljöbalken till framställning av livsmedel med en produktion av 100 000 ton produkter per år samt för anläggande och drift av en avloppsreningsanläggning för verksamhetens processavloppsvatten i Landskrona kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 26 juli 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Esperöd

Länsstyrelsen Skånes beslut den 20 juni 2018 om ändrad geografisk utbredning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet Esperöd i Simrishamns kommun hålls tillgängligt på kommunens anslagstavla eller hos aktförvararen på kommunkansliet i Simrishamns kommun under tiden 29 juni 2018 till 20 juli 2018.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 20 juli 2018.

Naturreservatet Hallabäckens dalgång

Länsstyrelsen Skånes beslut den 20 juni 2018 om utvidgning av, med del av fastigheterna Smedjebacken 1:16 och 1:4 i Svalövs kommun och ändrade föreskrifter för naturreservatet Hallabäckens dalgång i Bjuvs och Svalövs kommun hålls tillgänglig på hos aktförvaltaren på kansliet i Bjuvs och Svalövs kommun under tiden 29 juni 2018 till den 20 juli 2018.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 20 juli 2018.

Naturreservatet Åkarp

Länsstyrelsen Skånes beslut den 20 juni 2018 om bildande av naturreservatet Åkarp på del av fastigheten Åkarp 1:1 i Simrishamns kommun hålls tillgängligt på kommunens anslagstavla eller hos aktförvararen på kommunkansliet i Simrishamns kommun under tiden 29 juni 2018 till 20 juli 2018.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 20 juli 2018.

Föreläggande

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom planerade utvidgade naturreservatet Brinkahagen-Möllerödsnäs med del av fastigheten Söndraby 6:4, Kristianstads kommun.

Handling som delges: Förslag 2018-06-20 till utvidgning av naturreservatet Brinkahagen-Möllerödsnäs i Kristianstads kommun.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på Medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden den 29 juni 2018 till den 17 augusti 2018. Handlingen finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 augusti 2018.

Kontakt