Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser av ansökningar och beslut vecka 25

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Belor Svenska AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för blandning och lagring av mineralgödsel på fastigheterna Linet 2 och del av Skanslyckan 14 i Sölvesborgs kommun. Ansökan gäller hantering av maximalt 75 000 ton mineralgödsel, varav högst 60 000 ton är Sevesoklassade produkter (ammoniumnitrat av gödselkvalitet), samt lagring av högst 25 000 ton mineralgödsel och högst 15 000 ton Sevesoklassade produkter vid ett och samma tillfälle.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso). En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast 27 juli 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 14 juni 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Nordkalk AB tillstånd enligt miljöbalken för täkt av kalksten på fastigheterna Ignaberga 2:44, 64:2, 65:1 och Lommarp 7:25 i Hässleholms kommun. Tillståndet medger ett uttag av totalt 2 540 000 ton kalksten med ett maximalt årligt uttag av 250 000 ton. Tillståndet gäller i 30 år.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 19 juli 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 14 juni 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Paragon Nordic AB tillstånd enligt miljöbalken till produktion av högst 5 000 ton aerosoler och andra kemiska produkter per år inom fastigheten Attarp 9:3 i Örkelljunga kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 19 juli 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt