Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser av ansökningar och beslut vecka 24

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Försvarsmakten har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken avseende den militära verksamheten inom Kabusa skjutfält på fastigheterna Kabusa 28:3 och Hammar 26:1 i Ystads kommun. Ändringen gäller skjutövningar under helgdagar, kvälls- och nattetid och användningen av spränghandgranat.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 20 juli 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Stena Recycling AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för mottagning, hantering, sortering, mellanlagring, bearbetning och behandling av restprodukter/avfall, sortering och sanering av el- och elektronikavfall samt hantering, mellanlagring och sortering/separering och bearbetning av farligt avfall på fastigheten Augerums-Ryd 1:35 i Karlskrona kommun. Ansökan gäller en omsättning på
37 100 ton avfall per år, varav 4 000 ton är farligt avfall, med 3 390 ton samtidigt i lager, varav 860 ton är farligt avfall.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 20 juli 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Vattenskydd

Beslut

Genom beslut den 5 juni 2018 har Länsstyrelsen Skåne upphävt skyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala vattentäkterna beslutade genom: Länsstyrelsens beslut från 1972-08-04 i den del det avser Arkelstorp centrum, Länsstyrelsens beslut från 1973-07-31 i den del det avser Ovesholm, Träne och Yngsjö Furuboda, Länsstyrelsens beslut från 1978-09-14 för Åhus vattentornet (i beslutet kallad Åhus 3:41) samt Länsstyrelsens beslut från 1970-01-02 i den del det avser Östra Sönnarslöv.

Länsstyrelsen har även beslutat att tidigare beslut i vattendomen A 118/1960, för Åhus centrum (nr 2 i kvarteret Skiftet) vattentäkt (AD 104/1959) ska upphävas i den del som avser skyddsområde med därtill hörande föreskrifter.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 10 juli 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos kommunen.

Naturskydd

Beslut

Foteviksområdets naturreservat

Länsstyrelsen Skånes beslut den 5 juni 2018 om ändrad föreskrift inom Foteviksområdets naturreservat i Malmö stad hålls tillgängligt hos aktförvararen på stadshuset i Malmö stad under tiden 15 juni 2018 till 6 juli 2018. Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 6 juli 2018.

Fastställande inom Naturskydd

Uppdatering av bevarandeplaner inom Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Länsstyrelserna fick 2014 ett regeringsuppdrag att uppdatera alla bevarandeplaner med ny kunskap. Länsstyrelsen i Skåne län har den 7 juni 2018 fastställt uppdatering av 17 st bevarandeplaner. Bevarandeplaner och kartor för Skånes Natura 2000-områden hålls tillgängliga på Länsstyrelsens naturskyddsenhet, Södergatan 5, 205 15 Malmö. De fastställda bevarandeplanerna finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/N2000 Länk till annan webbplats.

Övriga bevarandeplaner kommer att fastställas och kungöras nästa år.

Bevarandeplanerna medför inga nya regler med direkt rättsverkan för någon part. Fastställandet av bevarandeplanerna kan därför ej överklagas.

Kontakt