Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Handlingsplan ska minska brottsligheten i Skåne

illustration av hänglås

Brottsligheten i Skåne ska minska. Det är syftet med den handlingsplan som Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Tullverket och Sydsvenska handelskammaren nu har antagit. Aktörerna ska arbeta gemensamt med öka människors trygghet genom brottsförebyggande insatser.

Snabb handlingsplan

‑ Vi bildade Skåne tillsammans mot brott så sent som i januari och jag är mycket nöjd med att vi så snabbt enats om en handlingsplan. Det är hög tid att vi utvecklar det gemensamma brottsförebyggande arbetet i Skåne. Vi har flera välfungerade gemensamma projekt redan, men vi kan få mer effekt av våra insatser genom att samverka strategiskt och strukturerat, säger landshövding Anneli Hulthén. 

‑ Det här är en kraftsamling från det offentliga samhället för att bekämpa brott. Samarbetet ska leda till att brottsligheten i Skåne minskar och att skåningarna känner sig tryggare, säger Henrik Fritzson, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Ansvariga aktörer för varje insats

Handlingsplanen för Skåne tillsammans mot brott innehåller sju insatser och pekar ut ansvariga aktörer för varje insats. Målet är att insatserna ska vara genomförda i slutet av 2020. Aktörerna ska bland annat se till fler personer får hjälp med att hoppa av från kriminella grupperingar. En annan åtgärd är att kartlägga och utveckla näringslivets medverkan i det brottsförebyggande arbetet och utveckla arbetet mot köp av sexuella tjänster, människohandel och våld i nära relationer.

‑ Att tillsammans, utifrån våra uppdrag, utveckla det brottsförebyggande arbetet känns angeläget och viktigt. Vi behöver bli bättre på att ta fram gemensamma lägesbilder, identifiera orsakerna till de problem som finns och därefter genomföra olika aktiviteter i syfte att förebygga brotten som begås. Tillsammans gör vi varandra bättre, säger regionpolischef Carina Persson.

‑ Flera av insatserna handlar om samverkan med kommunerna, vilket är betydelsefullt. En stor del av det brottsförebyggande arbetet sker på lokal nivå men det är viktigt att det finns samarbete på regional nivå som stöd i arbetet, säger Kent Mårtensson, ordförande i Kommunförbundet Skåne.

Läs handlingsplanen i sin helhet här Pdf, 501.7 kB.

Dessa insatser ingår i handlingsplanen:

Utvecklad avhopparverksamhet i Skåne
Om fler personer får stöd att hoppa av från kriminella grupperingar kan det ge vinster både på samhälls- och individnivå. En arbetsgrupp ska nu utveckla en struktur för stöd till avhoppare i hela Skåne.

Samverkan för färre återfall i brott
De senaste åren har återfallen i brott minskat bland fängelsedömda, men inte i samma utsträckning bland dem som döms till korta straff (högst två månader). Gruppen utgör 35 procent av alla intagna. En arbetsgrupp ska ta fram ett förslag på återfallsförebyggande arbete för personer med korta strafftider. Två pilotseminarier ska genomföras i programmet Samverkan för att förebygga återfall i brott, som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, tagit fram.

Metodstöd för insatser mot otillåten påverkan
Seminarier ska genomföras för att identifiera, förebygga och stödja personer som är utsatta för otillåten påverkan.

Utveckling av brottsförebyggande arbete på lokal nivå
Kommuner erbjuds delta i gemensamma informationsträffar om utvecklingsstöd som bygger på BRÅ:s metod EST, Effektiv samordning för trygghet.

Ökad kvalitet på överenskommelser och medborgarlöften
I de flesta kommuner i Skåne finns medborgarlöften och överenskommelser om samverkan med Polisen om ökad trygghet. Kvaliteten varierar, och kommuner ska nu erbjudas stöd och utbildning. Målet är att samtliga överenskommelser och medborgarlöften ska hålla hög kvalitet.

Utvecklad samverkan kring mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga och omfattande samhällsproblem. En arbetsgrupp ska genomföra en satsning på lokal samverkan kring våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Näringslivet – en naturlig aktör i det brottsförebyggande arbetet
En arbetsgrupp ska kartlägga hur näringslivets medverkan i det brottsförebyggande arbetet ser ut i Skåne idag, och föreslå hur samverkan kan utvecklas i framtiden. I denna uppgift ingår att särskilt se hur arbetet mot köp av sexuella tjänster, människohandel och våld i nära relationer kan utvecklas.

Arbetsgrupperna inom varje insats formeras under sommaren och startar sitt arbete i höst.
Kontakt