Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser av ansökningar och beslut vecka 23

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

The Absolut Company AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om fastställande av slutliga villkor för utsläpp av processavloppsvatten från anläggningen på fastigheten Ugerups Säteri 3:2 i Kristianstads kommun till det kommunala reningsverket.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 13 juli 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 31 maj 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Skåne Grus AB slutliga villkor enligt miljöbalken avseende utgående vatten från täktverksamheten på fastigheten Äskeröd 1:24 i Höörs kommun.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 5 juli 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Markavvattning

Beslut

Genom beslut den 30 maj 2018 lämnar Länsstyrelsen Skåne Helsingborgs stad tillstånd enligt miljöbalken till markavvattning för en skyddsvall på fastigheten Kulla Gunnarstorp 1:21 i Helsingborgs kommun. Samtidigt meddelas dispens mot reservatsföreskrifter för en ledningsanslutning.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 4 juli 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Naturreservatet Brantaberg-Oreberget

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det planerade naturreservatet Brantaberg-Oreberget på del av fastigheterna Brantaberg 2:1, Vanneberga 3:3, 4:51, 72:1 och 10:103 i Hässleholms kommun.

Handling som delges: Förslag till föreskrifter och skötselplan 2018-05-30 för naturreservatet Brantaberg-Oreberget i Hässleholms kommun.

Länsstyrelsen Skånes förslag till beslut den 30 maj 2018 om bildande av naturreservatet Brantaberg-Oreberget i Hässleholms kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunledningskontoret i Hässleholms kommun under tiden 8 juni 2018 till den 17 augusti 2018.

Handlingen finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 augusti 2018.

Kontakt