Publiceringsdatum: 4 juni 2018

Om vattenbristen i Skåne

Vattendroppe i kran. Foto: Mostphotos

Det är många frågor om vattenbrist och bevattning just nu. Här ger vår vattenhandläggare Anna-Karin Rasmussen svar på några av frågorna.

Lyssna på avsnittet om dricksvattentillgången i Skåne i vår podcast Nörderiet.länk till annan webbplats

Information om bevattning och vattenuttag för bevattning.

Det talas mycket om vattenbrist i dessa dagar. Hur ser det ut i Skåne?

Skåne brukar generellt sett ha dåligt med vattentillgången under sommarmånaderna, särskilt flödena i vattendragen brukar vara lågt. Under sommaren 2018 är flödena extremt låga i flera vattendrag.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna redan nu mycket under det normala och de som använder vatten i de små magasinen, de som har egen brunn, bör vara vaksamma på vattennivån och göra de vattenbesparingar som behövs. Vattennivån i de större grundvattenmagasinen är under det normala. Beroende på hur vädret blir i sommar så kanske det inte blir någon påfyllning förrän till vintern.

Var finns Skånes vatten?

Våra ytvattentillgångar är förhållandevis små. Våra största sjöar Ringsjön och Vombsjön är betydligt mindre än tex Mälaren och Vättern som är stora dricksvattentäkter. Och våra åar är också mindre. Man kan jämföra Göta älv som är dricksvattentäkt i göteborgsregionen med vårt största vattendrag, Helgeå.

På grundvattensidan används på andra håll ofta rullstensåsar för vattenförsörjning. De skånska åsarna består av granit och gnejs och har ingen större vattenhållande förmåga. Vi har förvisso några rullstensåsar men de är mycket små i sammanhanget. Det mesta grundvattnet hittar vi i kalk- och sandstensförekomsterna.

Så vart kommer vårt dricksvatten från?

Skåne har ca 1,3 miljoner invånare. Av dessa får omkring 900 000 vatten från Bolmensjön som ligger i Småland/Halland och Vombsjön. Resten av invånarna får vatten från mindre sjöar eller från grundvattnet. Det finns också många som har enskild vattenförsörjning. Dessa använder alltid grundvatten.

Finns det några besparingsriktlinjer utfärdade?

Det inga generella riktlinjer, men lokalt har vissa kommuner gått ut med bevattningsförbud eller råd om att vara sparsam med vattnet. Håll därför koll på din kommuns information. Och det är alltid klokt att vara sparsam med en så viktig resurs som vatten. Den ska räcka till oss alla under hela sommaren och läget kan snabbt förändras.

Även om det kommer regn framöver så kommer inte de större grundvattenmagasinen att fyllas på nämnvärt. Grundvattenbildning sker främst på hösten och vintern då vi inte har någon växtlighet som tar upp vattnet. Eventuellt kan de små grundvattenmagasinen gynnas av några dagars regn.

Finns det några råd till mig som privatperson?

Ja, det finns många enkla sätt att spara på vatten. Det enklaste är att aldrig låta kranen bara stå och rinna. Att sätta på kranen fem minuter så att vattnet ska bli kallt är slöseri. Ha hellre alltid en kanna med vatten i kylen. Samma med tandborstning och disk. Vilken funktion fyller vattnet som står på medan du borstar tänderna? Duscha (kort!) i stället för att ta ett bad.

Tänk efter vad som är viktigt: Att ha grönare gräs än grannen är inte lika viktigt som att alla har dricksvatten. Håll dig uppdaterad på om kommunen har utfärdat bevattningsförbud eller andra restriktioner.

Får jag vattna mina tomater och mina pelargoner?

Ja, att vattna för husbehov är normalt tillåtet, om inte kommunens riktlinjer säger annat. Men att exempelvis vattna gräsmattan ingår inte  i "bevattning till husbehov".

Det är bevattningsförbud men det vattnas ändå på åkrarna. Får de verkligen vattna då?

Om kommunen utfärdat bevattningsförbud får du inte vattna med kommunalt vatten. Åkerbevattning sker inte med kommunalt vatten utan ur egna djupborror. De allra flesta har tillstånd för vattenuttag och varje tillstånd är begränsat i vattenmängd per år.

Vattnet tas sällan från samma vattentillgång som exempelvis en enskild brunn. De tar vatten i de djupa magasinen, oftast på 100 meters djup eller mer. Bevattningsuttag från ytvatten förekommer också. Är man beroende av sådant uttag bör man anlägga vattenmagasin som kan fyllas på vid riktigt höga flöden under vintern.

De flesta odlare som behöver vattna sina grödor har tillstånd från vattendom att ta vatten från ytvatten eller grundvatten. Uttag kan i normala fall vara tillåtna om det är uppenbart oskadligt för vattenmiljön, men i början av juli valde Länsstyrelsen Skåne att gå ut med ett generellt ställningstagande att det är otillåtet att ta ut något ytvatten, om tillstånd saknaslänk till annan webbplats.

Vi förstår att läget är svårt för många lantbrukare som behöver vattna, men det är så låga vattenflöden att ytterligare uttag kan skada ekologin i vattendragen, det vill säga skada växter och djur. Riktlinjer för vattenuttag för bevattning.PDF

Vem behöver tillstånd till vattenuttag?

Hushållsvatten till enskilda fastigheter behöver inget tillstånd. Det behövs inte heller något tillstånd för vatten till djur inom lantbruket. Man ska dock alltid hålla koll på sin vattenförbrukning så man inte tar vatten till skada för omgivningen.

Alla andra verksamheter, industrier, åkerbevattning, kommunal dricksvattenförsörjning, behöver tillstånd för sitt vattenuttag oavsett om det är ytvatten eller grundvatten.

Endast i enstaka fall, då det är uppenbart att det inte blir någon påverkan i omgivningen, behövs inget tillstånd. Under torra somrar kan man utgå från att det är låga flöden i vattendraget och då blir det en negativ påverkan på vattendraget. Så då får man inte bevattna utan tillstånd.

Jag har egen brunn och den har sinat. Vems är ansvaret?

Kommunen har ansvar för dricksvattenförsörjning inom kommunen. Det är reglerat i lagstiftning var kommunerna måste tillhandahålla dricksvatten och är baserat på antal hushåll inom ett område.

Den som bosatt sig utanför det kommunala nätet har ansvar för sin egen vattenförsörjning. Det innebär att själv hålla koll på vattennivån och spara vatten de perioder då påfyllningen är som sämst. Man behöver också underhålla sin brunn med jämna mellanrum. En urspolning kan öka tillrinningen.

Blir man fler i hushållet kan man behöva fördjupa sin brunn. Vi ser också att vi på längre sikt (20-30 år) kommer få sämre med vattentillgången varför det kan bli aktuellt för många att se över sin vattenförsörjning. Vid akut vattenbrist kan man höra med sin kommun om det finns tappställen där man kan fylla på en dunk.

Kontakt