Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelser av miljö­konsekvens­beskrivningar vecka 22

Länsstyrelsens kungörelser av miljö­konsekvens­beskrivningar 2018-06-01

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd

Ansökan

Helsingborgs Hamn AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om fastställande av slutliga villkor avseende elanslutning av fartyg vid kaj vid hamnverksamheten på fastigheterna Gamla Staden 1:1, 1:8, 1:10 och 8:1, Planteringen 1:21 och 1:90, Python 3, Söder 1:1, 1:6, 1:10, 1:100 och 1:101 samt Varvet 1 i Helsingborgs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 6 juli 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 24 maj 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Mattias Espert förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken för den utökade verksamheten avseende djurhållning inom fastigheterna Äspö 4:2 och 4:4 i Trelleborgs kommun. Verksamheten ska ha satts igång senast den 6 september 2020, annars förfaller tillståndet i denna del.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 28 juni 2018.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det föreslagna naturreservatet Klingstorpabäcken i Klippans kommun enligt områdesavgränsning i nedan angivna handlingar.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: del av Färingtofta 1:3, 1:4, 4:23 och 20:1, del av Klingstorp 21:1 och 21:2; del av två dikningsföretag; samfälligheter samt inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag 2018-05-18 till beslut om bildande av naturreservatet Klingstorpabäcken, Klippans kommun.

Handlingarna finns tillgängliga under tiden 1 juni till 25 augusti 2018 på kommunkansliet i Klippans kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 25 augusti 2018.

Beslut

Upphävande av del av naturreservatet Väla skog

Länsstyrelsen Skånes beslut den 24 maj 2018 om upphävande av del av naturreservatet Väla skog inom fastigheterna Väla 1:6 och Berga 3:1 i Helsingborgs stad hålls tillgänglig på Stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22 i Helsingborg under tiden 1 juni till 22 juni 2018.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast 22 juni 2018.

Kontakt