Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hotade arter har gynnats av insatser i sandmarker

Fältpiplärka i topp på barrig gren

Fältpiplärkan har ökat efter att i många år haft en starkt nedåtgående trend. Foto: Patrik Olofsson

Fältpiplärka, sandjägarstekel, sandgeting, stäppbandbi, havsmurarbi och smaragdgrön lundmätare. Det är några av de hotade arter som vi har fått fler av tack vare EU-projektet SandLife, som i slutet av maj sätter punkt för ett sexårigt projekt med en slutkonferens i Kristianstad.

​Överraskande resultat

Vi är glada och i vissa fall positivt överraskade över att vi så snabbt ser resultat.  Vi hade inte vågat tro på en ökning av fältpiplärkan efter så många år med en kraftigt nedåtgående trend. Men idag har vi 20 procent fler revir än för fem år sedan, säger Gabrielle Rosquist på Länsstyrelsen Skåne, projektledare för SandLife.

Arterna har inventerats av biologiska institutionen vid Lunds universitet som ansvarar för uppföljning och övervakning av SandLife. Resultatet av inventeringen presenteras under slutkonferensen 22-24 maj som samlar omkring 80 deltagare, bland dem flera internationella deltagare.

Gynnas av sandblottor 

Det har endast gått några få år sedan åtgärderna gjordes, men det är tydligt att många insekter reagerar snabbt. Skapande av sandblottor i dyner och gräsmarker har kraftigt gynnat bin och andra steklar, i synnerhet hotade arter och steklar som är predatorer eller parasiter. Även många skalbaggar gynnas av blottorna, säger Pål Axel Ohlsson, professor vid biologiska institutionen.

Under 2017 har uppföljningen inriktats på att inventera de tidiga effekterna av projektet på fåglar, växter och insekter. Hela 814 arter insekter registrerades under dessa inventeringar, varav 61 arter var rödlistade.

Tre länsstyrelser i samarbete 

I SandLife har länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar arbetat tillsammans med Kristianstads vattenrike och Lunds universitet för att återställa värdefulla sandmiljöer i södra Sverige. Igenväxta Natura 2000-områden på sandig mark har öppnats upp för att bli tillgängligare för såväl allmänheten som sällsynta växter och djur. Bergtall och vresros har tagits bort och sandblottor har grävts fram i dynmiljöer vid kusten och i sandiga gräsmarker i inlandet.

Projektet har pågått sedan 2012. Det har haft en budget på omkring 70 miljoner kronor, och har haft stöd från EU.

Kontakt